Zásady ochrany osobních údajů

Definice

Zákazník: jakákoli odborně způsobilá nebo fyzická osoba ve smyslu § 1123 a násl. občanského zákoníku nebo právnická osoba, která navštíví stránky v souladu s těmito všeobecnými prodejními podmínkami. Dispozice a služby: Náš obchod zpřístupňuje zákazníkům:

Obsah: Všechny prvky, které tvoří informace na Stránkách, zejména text – obrázky – videa.

Informace o zákaznících: Dále jen „Informace“, které odpovídají všem osobním údajům, které může mít Náš obchod k dispozici pro správu vašeho účtu, pro řízení vztahů se zákazníky a pro účely analýzy a statistiky.

Uživatel: Uživatel internetu, který se připojuje k výše uvedeným stránkám a používá je.

Osobní údaje: „Informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nepřímo, identifikovat fyzické osoby, jichž se týkají“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

Pojmy „osobní údaje“, „subjekt údajů“, „dílčí zpracovatel“ a „citlivé údaje“ mají význam definovaný v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

<1. Prezentace webových stránek.

V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé webových stránek Notre bOutique informováni o totožnosti jednotlivých stran podílejících se na jejich tvorbě a monitorování:

Vlastník :Notre boutique Správce publikace : Notre boutique Správce publikace je fyzická nebo právnická osoba Webmaster : Notre boutique – kontakt@Notre bOutique.fr Hoster : o2switch – 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand Odpovědná osoba pro ochranu osobních údajů : Notre boutique – kontakt@Notre bOutique.fr

.

Právní poznámky jsou převzaty ze šablony navržené generátorem právních poznámek RGPD Orson.io.

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb .

Stránky představují duševní dílo chráněné ustanoveními zákoníku duševního vlastnictví a platnými mezinárodními předpisy. Zákazník nesmí žádným způsobem znovu použít, převést nebo využít pro vlastní potřebu všechny prvky nebo díla na Stránkách nebo jejich část.

Používání stránek Notre bOutique znamená úplné a bezvýhradné přijetí níže popsaných všeobecných podmínek používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny; uživatelům stránek Notre bOutique se proto doporučuje, aby se s nimi pravidelně seznamovali.

Tyto webové stránky jsou uživatelům běžně přístupné po celou dobu. Společnost Notre bOutique však může rozhodnout o přerušení provozu stránek z důvodů technické údržby a zavazuje se uživatele předem informovat o datech a časech takových přerušení. Webové stránky Notre bOutique jsou pravidelně aktualizovány odpovědnou osobou společnosti Notre bOutique. Stejně tak mohou být kdykoli změněny právní poznámky: jsou však závazné pro uživatele, který je vyzván, aby do nich co nejčastěji nahlížel za účelem jejich kontroly.

3. Popis poskytovaných služeb

Účelem internetových stránek Notre bOutique je poskytovat informace o všech činnostech společnosti. Společnost Notre bOutique se snaží poskytovat na svých internetových stránkách co nejpřesnější informace. Společnost Notre bOutique však nemůže nést odpovědnost za případné opomenutí, nepřesnosti nebo neaktualizaci informací, ať už z vlastního zavinění nebo z viny partnerů třetích stran, kteří tyto informace poskytují.

Veškeré informace uvedené na webových stránkách Notre bOutique mají pouze informativní charakter a mohou se změnit. Informace obsažené na webových stránkách Notre bOutique navíc nejsou vyčerpávající. Mohly se změnit od doby, kdy byly umístěny na internet.

4. Smluvní omezení týkající se technických údajů

Webové stránky využívají technologii JavaScript. Stránky nemohou nést odpovědnost za případné hmotné škody související s jejich používáním. Uživatelé stránek se dále zavazují, že k nim budou přistupovat s nejnovějším zařízením bez virů a s moderním a nejmodernějším prohlížečem. Stránky Notre bOutique jsou hostovány poskytovatelem služeb v Evropské unii v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Cílem je poskytovat služby, které zaručují nejvyšší úroveň dostupnosti. Hostitel zaručuje nepřetržitou dostupnost služeb 24 hodin denně, každý den v roce. Vyhrazuje si však právo přerušit hostingovou službu na co nejkratší dobu, zejména za účelem údržby, zlepšení své infrastruktury, v případě poruchy infrastruktury nebo pokud služby generují provoz, který je považován za neobvyklý.

Notre bOutique a hostitel nemohou nést odpovědnost v případě poruchy internetové sítě, telefonních linek nebo počítačového a telefonního vybavení související zejména s přetížením sítě bránícím přístupu k serveru.

5. Duševní vlastnictví a padělání

Společnost Notre bOutique je vlastníkem práv duševního vlastnictví a držitelem práv na užívání všech prvků přístupných na stránkách, včetně textu, obrázků, grafiky, log, videí, ikon a zvuků. Reprodukce, zobrazení, úprava, zveřejnění, adaptace všech nebo části prvků stránek, bez ohledu na použité médium nebo proces, je zakázána, s výjimkou předchozího písemného souhlasu : Notre bOutique

Jakékoli neoprávněné použití těchto stránek nebo jakéhokoli z prvků, které obsahují, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících francouzského zákoníku duševního vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti

Notre bOutique vystupuje jako vydavatel těchto stránek. Notre bOutique odpovídá za kvalitu a správnost obsahu, který zveřejňuje.

Společnost Notre bOutique nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na stránky Notre bOutique a vyplývající buď z použití zařízení, které neodpovídá specifikacím uvedeným v odstavci 4, nebo z výskytu chyby či nekompatibility.

Společnost Notre bOutique nenese odpovědnost za nepřímé škody (jako je ztráta obchodu nebo příležitosti), které vzniknou v důsledku používání webových stránek Notre bOutique. Uživatelé mají k dispozici interaktivní oblasti (možnost pokládat dotazy v kontaktní oblasti). Společnost Notre bOutique si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli obsah zveřejněný v této oblasti, který porušuje právní předpisy platné ve Francii, zejména ustanovení týkající se ochrany údajů. V případě potřeby si Notre bOutique rovněž vyhrazuje právo pohnat uživatele k občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnosti, zejména v případě zpráv rasistické, urážlivé, hanlivé nebo pornografické povahy, a to bez ohledu na použité médium (text, fotografie atd.).

7. Správa osobních údajů

Zákazník je seznámen s předpisy o marketingové komunikaci, zákonem ze dne 21. června 2014 o důvěře v digitální ekonomiku, zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. srpna 2004, jakož i s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

7.1 Osoby odpovědné za shromažďování osobních údajů.

Pro Osobní údaje shromážděné v rámci vytvoření osobního účtu Uživatele a navigace na Stránkách je správcem údajů: Notre bOutique. Společnost Notre bOutique zastupuje její právní zástupce, společnost Notre bOutique.

Jako správce shromážděných údajů se Notre bOutique zavazuje dodržovat platná právní ustanovení. Zejména je její povinností stanovit účel zpracování údajů, poskytnout svým potenciálním zákazníkům a zákazníkům po získání jejich souhlasu úplné informace o zpracování jejich osobních údajů a vést přesné záznamy o tomto zpracování. Kdykoli společnost Our bOutique zpracovává osobní údaje, přijme společnost Our bOutique veškerá přiměřená opatření, aby zajistila, že osobní údaje jsou přesné a relevantní pro účely, pro které je společnost Our bOutique zpracovává.

7.2 Účely shromažďovaných údajů.

Společnost Notre bOutique pravděpodobně zpracovává všechny údaje nebo jejich část:

 • aby umožnila navigaci na Stránkách a správu a sledování služeb a výhod objednaných uživatelem: údaje o připojení a používání Stránek, vyúčtování, historie objednávek atd.
 • aby zabránila počítačovým podvodům (spamování, hackerství…) a bojovala proti nim.
 • pro prevenci a boj proti počítačovým podvodům (spamming, hacking…): počítačový hardware používaný pro navigaci, IP adresa, heslo (hashované)
 • pro zlepšení navigace na Stránce: údaje o připojení a používání
 • pro provádění nepovinných průzkumů spokojenosti na Naší bOutice: e-mailová adresa
 • pro provádění komunikačních kampaní (sms, e-mail): telefonní číslo, e-mailová adresa

Naše bOutika neprodává vaše osobní údaje, které jsou pak používány pouze z nutnosti nebo pro statistické a analytické účely.

7.3 Právo na přístup, opravu a námitku.

V souladu s platnou evropskou legislativou mají uživatelé Našeho bOutique následující práva:

 • právo na přístup (čl. 15 GDPR) a opravu (čl. 16 GDPR), aktualizaci, úplnost údajů uživatelů právo na blokování nebo výmaz osobních údajů uživatelů (čl. 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání je zakázáno
 • právo kdykoli odvolat souhlas (čl. 13-2c GDPR)
 • právo omezit zpracování údajů Uživatelů (čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů Uživatelů (čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů poskytnutých Uživateli. pokud tyto údaje podléhají automatizovanému zpracování na základě jejich souhlasu nebo smlouvy (čl. 20 GDPR)
 • právo určit osud údajů Uživatelů po jejich smrti a zvolit si, komu má společnost Notre bOutique předat (nebo nepředat) jejich údaje třetí osobě, kterou předem určí

Jakmile se společnost Notre bOutique dozví o smrti Uživatele a v případě, že od něj nedostane pokyny, Notre bOutique souhlasí se zničením údajů Uživatele, pokud jejich uchování není nezbytné pro důkazní účely nebo pro splnění zákonné povinnosti.

Pokud si Uživatel přeje vědět, jak společnost Notre bOutique používá jeho osobní údaje, požádat o jejich opravu nebo vznést námitku proti jejich zpracování, může se na společnost Notre bOutique obrátit písemně na následující adrese

Notre Boutique – DPO, Notre bOutique adressE fr 13006 Marseille

V tomto případě musí uživatel uvést osobní údaje, které si přeje, aby společnost Notre bOutique opravila, aktualizovala nebo vymazala, a to tak, že se přesně identifikuje kopií dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Na žádosti o vymazání osobních údajů se vztahují povinnosti, které společnosti Notre bOutique ukládá zákon, zejména pokud jde o uchovávání nebo uchovávání dokumentů. A konečně, uživatelé služby Notre bOutique mohou podat stížnost u dozorových orgánů, zejména u CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nezveřejňování osobních údajů

Společnost Notre bOutique se zdrží zpracování, hostování nebo předávání informací shromážděných o svých zákaznících v zemi, která se nachází mimo Evropskou unii nebo kterou Evropská komise uznala za „nepřiměřenou“, aniž by o tom zákazníka předem informovala. Společnost Notre bOutique si však nadále může svobodně vybrat své technické a obchodní subdodavatele za předpokladu, že poskytují dostatečné záruky s ohledem na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Společnost Notre bOutique se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu bezpečnosti informací, zejména zajistit, aby nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám. Pokud se však společnost Our bOutique dozví o incidentu, který ovlivňuje integritu nebo důvěrnost Informací zákazníka, musí o tom zákazníka co nejdříve informovat a informovat ho o přijatých nápravných opatřeních. Společnost Our bOutique navíc neshromažďuje žádné „citlivé údaje“.

Osobní údaje Uživatele mohou být zpracovávány dceřinými společnostmi a subdodavateli společnosti Notre bOutique (poskytovateli služeb), a to výhradně za účelem dosažení cílů těchto zásad.

V rámci svých příslušných oprávnění a pro výše uvedené účely jsou hlavními osobami, které mohou mít přístup k údajům uživatelů Notre bOutique, naši pracovníci zákaznického servisu

.

.

7.5 Typy shromažďovaných údajů.

Pokud jde o uživatele stránek Notre bOutique, shromažďujeme následující údaje nezbytné pro provoz služby, které budou uchovávány po dobu maximálně 12 měsíců po ukončení smluvního vztahu: příjmení, jméno, telefon, e-mail, poštovní adresa.

Naše bOutique také shromažďuje informace, které nám umožňují zlepšit uživatelský zážitek a nabízet kontextové poradenství: bankovní informace atd.

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 12 měsíců od ukončení smluvního vztahu.

8. Oznámení o incidentech

Bez ohledu na naše úsilí není žádný způsob přenosu přes internet ani žádný způsob elektronického ukládání zcela bezpečný. V důsledku toho nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost. Pokud se dozvíme o narušení bezpečnosti, oznámíme to dotčeným uživatelům, aby mohli přijmout příslušná opatření. Naše postupy hlášení incidentů zohledňují naše zákonné povinnosti, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Zavazujeme se, že budeme naše zákazníky plně informovat o všech záležitostech týkajících se bezpečnosti jejich účtu a že jim poskytneme veškeré potřebné informace, které jim pomohou splnit jejich oznamovací povinnosti.

Žádné osobní údaje uživatele stránek Notre bOutique nejsou bez jeho vědomí zveřejňovány, vyměňovány, předávány, postoupeny nebo prodávány v jakémkoli médiu třetím osobám. Pouze hypotetický odkup společnosti Notre bOutique a jejích práv by umožnil předání těchto informací případnému kupujícímu, který by byl následně vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje jako uživatel stránek Notre bOutique.

Bezpečnost

Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů a osobních zdravotních údajů používá společnost Notre bOutique sítě chráněné standardními zařízeními, jako jsou firewally, pseudonymizace, šifrování a hesla.

Při zpracování Osobních údajů společnost Notre bOutique podniká veškeré přiměřené kroky k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením.

9. Hypertextové odkazy na soubory cookie a internetové značky

Stránky Notre bOutique obsahují řadu hypertextových odkazů na jiné stránky, které byly vytvořeny se souhlasem společnosti Notre bOutique. Společnost Notre bOutique však není schopna kontrolovat obsah takto navštívených stránek, a proto v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

Pokud se uživatel nerozhodne deaktivovat soubory cookie, souhlasí s tím, že je stránky mohou používat. Uživatel může tyto soubory cookie kdykoli a bezplatně deaktivovat z možností deaktivace, které jsou mu nabídnuty a připomenuty níže, s vědomím, že to může omezit nebo znemožnit přístup ke všem nebo části služeb nabízených stránkami.

9.1 COOKIES

„Cookie“ je malý informační soubor zaslaný do prohlížeče uživatele a uložený v koncovém zařízení uživatele (např. počítač, chytrý telefon) (dále jen „cookie“). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény Uživatele, poskytovatel internetových služeb Uživatele, operační systém Uživatele a datum a čas přístupu. Soubory cookie nemohou žádným způsobem poškodit koncové zařízení Uživatele.

Notre bOutique může zpracovávat informace Uživatele týkající se jeho návštěvy na Stránkách, jako jsou navštívené stránky a provedená vyhledávání. Tyto informace umožňují společnosti Notre bOutique zlepšovat obsah stránek a uživatelův zážitek z jejich prohlížení.

Vzhledem k tomu, že soubory cookie usnadňují prohlížení a/nebo poskytování služeb nabízených Stránkami, může Uživatel nastavit svůj prohlížeč tak, aby se mohl rozhodnout, zda je bude přijímat, nebo ne, aby se soubory cookie ukládaly do terminálu, nebo aby byly naopak odmítány, a to buď systematicky, nebo podle odesílatele. Uživatelé mohou rovněž nakonfigurovat software svého prohlížeče tak, aby jim byla nabídnuta možnost přijímat nebo odmítat soubory cookie v jednotlivých případech, a to ještě předtím, než je soubor cookie uložen do jejich terminálu. Notre bOutique upozorňuje uživatele, že v takovém případě je možné, že nebudou k dispozici všechny funkce jeho prohlížeče.

Pokud Uživatel odmítne ukládání souborů cookie do svého koncového zařízení nebo prohlížeče nebo pokud uložené soubory cookie vymaže, je informován o tom, že jeho prohlížení a používání Stránek může být omezeno. K tomu může dojít také v případě, že Notre bOutique nebo některý z jejích poskytovatelů služeb není schopen z důvodů technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného koncovým zařízením, nastavení jazyka a zobrazení nebo zemi, ze které se zdá, že je koncové zařízení připojeno k internetu.

Společnost Notre bOutique se případně zříká veškeré odpovědnosti za důsledky zhoršeného fungování stránek a všech služeb nabízených společností Notre bOutique v důsledku (i) odmítnutí souborů cookie uživatelem (ii) nemožnosti společnosti Notre bOutique zaregistrovat nebo konzultovat soubory cookie nezbytné pro jejich fungování na základě volby uživatele. Pro správu souborů cookie a volby Uživatele platí, že konfigurace každého prohlížeče je jiná. To je popsáno v nabídce nápovědy prohlížeče, kde bude uvedeno, jakým způsobem může Uživatel upravit svá přání týkající se souborů cookie.

Uživatel se může kdykoli rozhodnout vyjádřit a upravit svá přání týkající se souborů cookie. Naše bOutika může také využívat služeb externích poskytovatelů služeb, kteří jí pomáhají shromažďovat a zpracovávat informace popsané v této části.

A konečně, kliknutím na ikony věnované sociálním sítím Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus, které se zobrazují na webových stránkách Notre bOutique nebo v její mobilní aplikaci, a pokud Uživatel souhlasil s ukládáním souborů cookie tím, že pokračoval v prohlížení webových stránek nebo mobilní aplikace Notre bOutique, mohou Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus ukládat soubory cookie také na koncová zařízení Uživatele (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto typy souborů cookie se ukládají na koncová zařízení Uživatele pouze v případě, že s tím Uživatel souhlasí tím, že pokračuje v prohlížení Webových stránek nebo mobilní aplikace Notre bOutique. Uživatel však může svůj souhlas s ukládáním tohoto typu souborů cookie společností Notre bOutique kdykoli odvolat.

Článek 9.2. INTERNETOVÉ ZNAČKY.

Společnost Notre bOutique může příležitostně používat internetové tagy (známé také jako „tagy“ nebo akční tagy, jednopixelové GIFy, průhledné GIFy, neviditelné GIFy a GIFy typu „jeden k jednomu“) a distribuovat je prostřednictvím partnera specializujícího se na webovou analytiku, který se může nacházet (a tedy ukládat související informace, včetně IP adresy Uživatele) v cizí zemi.

Tyto signály jsou umístěny jak v online reklamách, které uživatelům internetu umožňují přístup na Stránky, tak na různých stránkách Stránek.

Tato technologie umožňuje společnosti Notre bOutique vyhodnocovat reakce návštěvníků na Stránky a efektivitu jejich činností (například počet otevření stránky a prohlížených informací), jakož i používání Stránek Uživatelem.

Poskytovatel služeb třetí strany může pomocí těchto značek shromažďovat informace o návštěvnících Stránek a jiných webových stránek, sestavovat pro společnost Our bOutique zprávy o činnosti na Stránkách a poskytovat další služby související s používáním Stránek a internetu.

10. Platné právo a určení soudní příslušnosti.

Veškeré spory týkající se používání stránek Notre bOutique podléhají francouzskému právu. S výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje, je výlučná příslušnost přidělena příslušným soudům v Paříži.